Live tracking and statistics
Tisk

Adršpach 18.1. 2014


    Trošku se zpožděním, ale přece se podařilo "rozchodit", po updatech "slovutné" firmy Microsoft poškozený počítač a tak vám můžeme přinést zprávu z první letošní akce, tradičního "Dřevorubce roku" v Adršpachu.

      Little bit late, but still managed to "break in" after update "esteemed" Microsoft corrupt your computer so you can bring the message of this year's first event, the traditional "Loggers of the Year" in Adrspach.

    Tentokrát bez sněhu, bez výrazného větru, leč s ranní námrazou, s trochou mlhy, avšak opět s kvalitní organizací Pavla Cohly a jeho týmu.

     This time, no snow, no significant wind, but with morning frost, with a bit of fog, but again with a quality organization Pavel Cohla and his team.

   Jako již tradičně přichystáno jest dvé kulatin pro ukázky kácení a hromada dalších, různých průměrů, pro příčné řezání. Dostavila se též dvojice našich "předků", majíc v hotovosti svoje břichatky, sapinu, loupák a sekery vyvětvovací, též bandasku s bílou kávou cikorkovou a další poživatiny. Dostavil se i zástupce tehdejší "černé" profese, pašerák Lojza, jenž důkladně skrýval tvář, neb on dle jeho řečí "paš" nikdy neprovozoval.

   As usual poised two round timber logs for cutting samples and a pile of other, different diameters, for lateral cutting.There was the duo also our "ancestors" have prepared their hand saws, Sapin, scrapers and ax, also container with white coffee chicory and other eatables.He arrived at as the representatives the then "black" profession, Lojza smuggler, which thoroughly was hiding the face, because he, in his speech "Contraband" never practiced.

      Tak to byla trocha prvorepublikové historie a nyní zpět k té naší Wink So it was a bit of firsttime republican history and now back to our own Wink

Pro ukázky kácení byly použity pily Partner R 11, SOLO Twin a Dolmar CF. Došlo i na

tradiční příčné řezání s dvoumužnou MP 50, tentokrát však vylepšené o přepravu

na "transportním" podvozku což mělo velký ohlas. Pomocníkem tentokrát byl přítel autorky fotografií, Pavel zvaný "bary".

For samples were used saws felling Partner R 11, SOLO Twin and Dolmar CF. There was also the traditional cross-cutting with two manly MP 50, this time enhanced transport of to "transport" chassis which had a great success. Assistant this time was a friend of the author's photo, Pavel known as "bary".


                       Prvně jmenovaná dvojice skolila zadní kmen ...... Laughing The first mentioned duo taken down rear

tribe ....Laughing


          Dolmar CF také přesvědčil diváky o své kondici a "sundal" přední kmen jako nic WinkDolmar CF also convince viewers about his condition and "off" the front the tribe as nothing Wink

        Výstavka tentokrát byla menší, založena na strojích které běžný návštěvník akce i z řad starší generace

mohl spatřit v rukách profesionálů, tím méně amatérů.

The exhibition was smaller this time, based on machines which ordinary visitor actions from the ranks of the older generation could be seen in the hands of professionals or amateurs.

      Pily zvláštní konstrukce s převodovkou, "Star wars" pily, Dolmar CF a východoněmecký Werus,

mimochodem stroj mnoha tváří a použití, SEL 100/? (číslovka za lomítkem označuje

modelovou řadu), budily rozruch. 

Saws special design with gear, "Star Wars" saw, Dolmar CF and the East German Werus,

incidentally machine of many faces and uses SEL 100 /? (numeral after the slash

indicates model series), woke interest.

    Do programu byl nově zařazen i další velký lesní pomocník. Kůň a kočí, to jsou po všechny generace dřevařů

pojmy dávající klid a jistotu při práci. In the program was recently ranked other large forest assistant. Horse and coachman, it is for all generations loggers terms giving peace

and certainty at work. Nejen prostředek soustřeďování dřeva,

ale i pomoci při stahování zavěšených stromů a v dobách dřívějších i dopravy do lesa.

Not only a means of gathering wood, but also help in downloading hanging tree and in

times past transportation into the forest.

    Cože ? Že to o pilách moc nebylo ? No nebylo, ale les není jen o pilách a tentokrát se "cohlákům" podařilo

přivést celou škálu lesního personálu různých dob, že nešlo jinak než vám ji ukázat. What? That's not much of saws? Well it was not, but the forest is not just about saws and this time he "cohlas" managed to show a wide range of forestry staff various times, that it was not otherwise than you to show off. Cool

Takže Pavle, díky a příští rok opět na shledanou minimálně ve stejné sestavě dobového rozvržení.

So the Paul, thanks and again next year Good bye minimally the same group and time the layout.Autor: admin